Contact By : 066-161-1188

,

Line : @mobic

Database

Images
NoSQL กับ SQL ต่างกันอย่างไร
14/09/2023
  • Article

NoSQL กับ SQL ต่างกันอย่างไร

NoSQL และ SQL เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บและดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม
SQL หมายถึงอะไร
18/08/2023
  • Article

SQL หมายถึงอะไร

SQL ย่อมาจาก "Structured Query Language" ซึ่งเป็นภาษาเขียนคำสั่งสำหรับจัดการฐานข้อมูล (Database) ซึ่งมีเป้าหมายในการเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล เก็บข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล และดำเนินการอื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม