Contact By : 066-161-1188

,

Line : @mobic

Project Timeline มีความสำคัญอย่างไรในการพัฒนาซอฟต์แวร์

 • Home
 • Project Timeline มีความสำคัญอย่างไรในการพัฒนาซอฟต์แวร์
Project Timeline มีความสำคัญอย่างไรในการพัฒนาซอฟต์แวร์

Project Timeline มีความสำคัญอย่างไรในการพัฒนาซอฟต์แวร์

การสร้าง Project Timeline (ตารางเวลาโครงการ) เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพราะมีความสำคัญอย่างมากต่อการจัดการและควบคุมการดำเนินโครงการ นี่คือเหตุผลที่ Project Timeline มีความสำคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์:

 1. การวางแผนและจัดการทรัพยากร: Project Timeline ช่วยในการกำหนดวันที่ที่งานต่างๆ จะต้องเสร็จสิ้น และทรัพยากรที่จำเป็น เช่น ทีมพัฒนา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือการทดสอบ
 2. การกำหนดสิ่งที่คาดหวังได้: โดยการแสดง Project Timeline ทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการทราบว่าควรคาดหวังอะไรในแต่ละช่วงเวลา
 3. การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างงาน: ทำให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ และว่าการล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงสามารถมีผลต่องานอื่นๆ ได้อย่างไร
 4. การทำงานร่วมกัน: ทำให้ทีมทำงานร่วมกันได้ตามวันที่กำหนด และสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. การทราบความคืบหน้า: Project Timeline ช่วยในการติดตามความคืบหน้าของโครงการ และทำให้ทราบถึงว่าโครงการมีความคืบหน้าตามที่กำหนดหรือไม่
 6. การทำงานในกรณีฉุกเฉิน: ในกรณีที่เกิดปัญหาหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน การมี Project Timeline ช่วยในการดำเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. การทำนายเวลาที่จะเสร็จสิ้น: จาก Project Timeline สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับเวลาที่โครงการจะเสร็จสิ้น
 8. การบริหารความเสี่ยง: ทำให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ และช่วยในการวางแผนการจัดการความเสี่ยง
 9. การประเมินและปรับปรุง: ช่วยในการประเมินผลและทำการปรับปรุงในกรณีที่โครงการไม่ไปตามแผน
 10. การสื่อสาร: Project Timeline ทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงตำแหน่งและความคืบหน้าของโครงการ และสามารถให้ข้อมูลแก่ทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้าง Project Timeline ที่เป็นไปได้และความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์มีความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้