Contact By : 066-161-1188

,

Line : @mobic

Software life cycle คืออะไร ?

  • Home
  • Software life cycle คืออะไร ?
Software life cycle คืออะไร ?

Software life cycle คืออะไร ?

Software life cycle หมายถึงกระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงการเรียกใช้และบำรุงรักษาในระยะยาว แบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ที่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ต้องปฏิบัติตามในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการสร้างและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ในระยะยาว

โดยทั่วไปแล้ว Software life cycle มักแบ่งออกเป็นขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้:

  1. การวางแผน (Planning): ขั้นตอนแรกของขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เน้นการกำหนดความต้องการของระบบ การวางแผนทั้งหมดเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์จะถูกกำหนดขึ้นในขั้นตอนนี้ รวมถึงการกำหนดขอบเขตของโครงการ การจัดทำแผนการทดสอบ และกำหนดเวลาในการทำงาน
  2. การวิเคราะห์และออกแบบ (Analysis and Design): ในขั้นตอนนี้ ผู้พัฒนาซอฟต์จะวิเคราะห์ความต้องการของระบบ และออกแบบโครงสร้างของซอฟต์แวร์ ซึ่งรวมถึงการออกแบบฐานข้อมูล และการออกแบบอินเตอร์เฟสต่าง ๆ ของระบบ
  3. การพัฒนา (Development): ในขั้นตอนนี้ โปรแกรมเมอร์จะเริ่มทำการเขียนโค้ดตามการออกแบบที่ได้กำหนดไว้ โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจรวมถึงการทำการทดสอบในขั้นตอนนี้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโค้ด
  4. การทดสอบ (Testing): เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ การทดสอบจะใช้เทคนิคและเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม และแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบ
  5. การปรับปรุงและการบำรุงรักษา (Maintenance): เมื่อซอฟต์แวร์ถูกนำเข้ามาใช้งานแล้ว การบำรุงรักษาเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการแก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงความสามารถ และป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

ขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนหลักของ Software life cycle และมีการพัฒนาเสริมเพิ่มเติม เช่น การตรวจสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ (Quality Assurance) และการจัดการโครงการ (Project Management) เพื่อให้การพัฒนาซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพและความสำเร็จในระยะยาว